Laadunvalvonnan toiminnot

Smartmes Laatu -moduuli

Smartmes Laatu-moduuli koostuu kahdeksasta erillisestä moduulista, jotka on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Moduuleilla on neljä liitäntää ulkoisiin tietojärjestelmiin ja lisäksi moduuli on hakee tietoja tuotantokoneilta joko automaattisesti tai työntekijältä käyttöliittymän kautta.

 

Smartmes tuotanto -moduulin tehtävät
Kuvassa on kaavio kaikista Smartmes Laatu -moduuliin sisältyvistä toiminnoista

Ulkoiset liitännät

Täydellisessä laadunvalvontajärjestelmässä on neljä liitäntää ns. toimistojärjestelmiin. Etenkään pienimuotoisemmassa tuotannossa ei välttämättä tarvita näitä kaikkia. Järjestelmää valittaessa on kuitenkin käytävä läpi se, mitä näistä tarvitaan. Jos yrityksellä ei ole ulkoista tietojärjestelmää, jossa näitä tietoja käsitellään, mutta kyseinen liitäntä on kuitenkin oleellinen tuotannon kannalta, voidaan sen toiminnot toteuttaa myös Smartmes-ohjelmiston puolella.

Lisäksi laadunvalvontajärjestelmä kerää tietoa tuotantolinjasta. Se voi käytännössä tarkoittaa joko automaattista tiedonsiirtoa tuotantokoneilta, linjojen valvomoilta tai työntekijöiden käyttöliittymän kautta syöttämiä tietoja.

Liitännät on kuvattu tarkemmin alla.

 

Toimintojen määritelmät

Tämän liitännän kautta haetaan tieto tuotteista ja siitä mitä laadunvalvonta tarkoittaa kullekin tuotteelle. Tämä tarkoittaa mm. ohjeita siitä, mitä ja miten tuotteesta on tarkastettava ja millaisia mittauksia sille suoritetaan, mitkä ovat sallitut toleranssit, jne. Eli kaikki se tieto mitä tarvitaan laaduvalvonnan suorittamiseen. Tämä tieto voidaan viedä laadunvalvontaa suorittavalle työntekijälle tai jos laadunvalvonta hoituu automaattisesti, tätä tietoa käytetään ohjelman sisäisesti.

 

Toimintojen kapasiteetti

Tämän liitännän kautta annetaan ulkoiselle järjestelmälle reaaliaikainen tieto laadunvalvontahenkilökunnan tai -laitteiston määrästä ja näiden käytettävyydestä.

 

Toimintopyynnöt

Tätä kautta tuodaan laadunvalvontaan tieto siitä, mitä tarvittavista laadunvalvontatoimenpiteistä, jos sellaisia on tarjolla jossan ulkoisessa järjestelmässä.

 

Toimintovaste

Tämä tarkoittaa tietoa siitä, mitä on tehty. Yksinkertaisimmillaan se on ilmoitus ERP-järjestelmälle siitä, että laadunvalvonta on tehty ja mitkä olivat tulokset.

 

Liitäntä tuotantolinjaan

Tätä kautta haetaan mittaustulokset tai muut laadunvalvontatiedot tuotantolinjasta. Älykkäistä koneista voidaan hakea hyvinkin monenlaisia tietoja automaattisesti, tai sitten ohjelma voi kysyä tiedot työntekijöiltä käyttöliittymän kautta.

Ohjelman moduulit

Kaavion mukainen ohjelmisto koostuu kahdeksasta moduulista, jotka kattavat kaikki toiminnot, mitä tehtaan laadunvalvontajärjestelmässä tarvitaan. Käytännön järjestelmät eivät useinkaan tarvitse näitä kaikkia, vaan niistä valitaan mukaan vain ne, mitä tarvitaan.

 

Määritelmien hallinta

Tämä moduuli käsittelee tiedon valmistettavista tuotteista ja siitä, millaisilla mittauksilla tai muilla menetelmillä niiden määritelmien mukaisuus pystytään määrittämään. Moduulin käytännön toiminta vaihtelee hyvinkin paljon tuotannon ja tuotteiden mukaan. Moduuli hakee tarvittavat tiedot ulkoisesta tietojärjestelmästä ja vie ne oikeaan aikaan siihen työpisteeseen tai sille koneelle, millä tuotteet valmistetaan.

 

Resurssien hallinta

Tämän moduulin avulla hallitaan laadunvalvontahenkilökunnan ja -laitteiden reaaliaikaisesti käytettävissä olevia resursseja ja sovitetaan ne tehtävien toimintojen kanssa. Moduuli on yhteydessä laadunvalvonnan hienokuormituksen ja suorituksen kanssa ja sen kautta voidaan myös viedä ulkoisiin järjestelmiin tieto käytettävissä olevasta kapasiteetista.

 

Hienokuormitus

Tämän moduulin avulla määritellään kuka laadunvalvonna suorittaa millekin tuotteelle ja tuotantoerälle sekä millä laitteilla se suoritetaan.

 

Käskytys

Tämä moduuli hoitaa laadunvalvonnan reaaliaikaisen käskytyksen. Käytännössä se tarkoittaa, että tämä moduuli palvelee laadunvalvontahenkilöstöä ja laitteita ja kertoo näille, mitä niiden pitää tehdä seuraavaksi ja miten se tehdään.

Tiedot moduuli noutaa hienokuormituksesta , määritelmän hallinnasta ja resurssien hallinnasta. Tieto työn aloituksesta ja lopetuksesta viedään myös seurantamoduulille.

 

Suorituksen hallinta

Tämä moduuli hallitsee laadunvalvontatyön suoritusta kussakin tehtaan työpisteessä. Se kertoo joko käyttäjälle tai koneelle, mitä toimenpiteitä kyseiselle tuotteelle ja tuotantoerälle on tehtävä ja vie tulokset tiedonkeruuseen.

 

Tiedonkeruu

Tiedonkeruu-moduulin yleisin tehtävä on kerätä tieto halutun osan tai tilauksen laadunvalvonnan valmistumisesta ja viedä se tieto käskytys-moduulille, jotta se osaa viedä työpisteeseen tiedon siitä, mitä sen pitää tehdä seuraavaksi. Lisäksi tämä tietokantaan talletetaan laadunvalvonnan mittaustiedot ja muut tulokset.

 

Seuranta

Tämän moduulin tehtävä on seurata tilauksen laadunvalvontatoimenpiteiden etenemistä ja raportoida sen valmistuminen toiminnanohjausjärjestelmälle.

 

Analyysi

Tämä moduuli muodostaa laadunvalvonnan tuloksista raportit ja tarvittaessa raportoi poikkeamista asianomaisille tahoille.