SMARTMES® TUOTANTOANALYYSI

Tuotantoanalyysissä käydään yrityksen tehtaan nykytila läpi kattavasti tuotannon, huollon, laadunvalvonnan ja varastonhallinnan kannalta. Tuloksena syntyy selkeä arvio tilanteesta ja myös toteutettavissa oleva suunnitelma siitä, miten yrityksen valmistusta pitäisi kehittää.

Palvelun sisältö

 • Tuotannon ja sen järjestelmien selvitys yrityksen tasolla sekä yksittäisen tehtaan kannalta
 • Tunnettujen kehitystarpeiden ja mahdollisten tiedossa olevien muutostarpeiden selvittäminen
 • Tuloksien määrittely: Suositus koko tehtaan ohjelmistojen ja laitteistojen kehitystarpeista, aikatauluista ja hinnoista sekä tietoa hyödyistä, mitä suunnitelmalla olisi mahdollista saavuttaa.

Tavoitteet

Kehityskohteet ovat yleensä yrityskohtaisia, mutta seuraavat esimerkit ovat hyviä lähtökohtia kartoitukselle:

 • Tuottavuuden parantaminen
 • Kapasiteetin kasvattaminen
 • Raaka-aineiden, sähkön ja/tai veden kulutuksen optimointi
 • Laadun parantaminen
 • Käytettävyyden parantaminen

Palvelun avulla on mahdollista saavuttaa seuraavanlaisia etuja:

 • Tuottavuuden kasvu
 • Kapasiteetin kasvu
 • Raaka-aineiden kulutuksen optimointi
 • Laadun parantaminen
 • Kasvanut käytettävyys

Menettely

Analyysi alkaa yrityksen johtoa ja muita työntekijöitä haastattelemalla. Tavoitteena on saada käsitys siitä, mihin suuntaan tehtaan tuotantoa tulisi kehittää ja mitä ongelmia tässä on havaittu. Seuraavaksi käydään läpi tehtaan tietokonejärjestelmien ja ohjelmistojen nykytila, mukaan lukien seuraavat asiat:

 • Käytössä oleva toiminnan- ja tuotannonohjaus-järjestelmät ja muut vastaavat järjestelmät
 • Tuotesuunnittelun tietokonejärjestelmät
 • Tuotteen valmistuksen vaiheet
 • Käytetyt raaka-aineet ja puolivalmisteet
 • Tuotannon koneet ja niiden automaatiojärjestelmät
 • Kaikki muut tuotantoon vaikuttavat asiat

Raportti

Selvitysten pohjalta laaditaan toimintasuunnitelma, josta selviää:

 • Mitä muutoksia ja lisäyksiä yrityksen tietojärjestelmiin pitäisi tehdä
 • Missä järjestyksessä muutokset pitäisi tehdä
 • Arvio siitä, mitä kustannuksia kustakin muutoksesta muodostuu
 • Mitä muita (mekaanisia tai automaatiota koskevia) muutoksia edellä mainitut
 • muutokset aiheuttavat tehtaan muihin järjestelmiin
 • Mitä näillä toimilla voidaan saavuttaa.

Loppupalaveri

Lopuksi laadittu raportti käydään läpi yrityksen työntekijöiden kanssa. Palaveri voidaan tarvittaessa jakaa osiin siten, että paikalla ovat ne työntekijät, joiden vastuualueeseen kyseinen aihe kuuluu.