Tuotannonohjauksen toiminnot

Smartmes tuotanto -moduuli koostuu kahdeksasta erillisestä moduulista, jotka on kuvattu alla olevassa kaaviossa. Tuotannonohjausjärjestelmä on aina myös yhteydessä ulkoisiin tietojärjestelmiin erilaisten rajapintojen kautta. Rajapintoja on kahdenlaisia. Kaaviossa on esitetty neljä ylöspäin, eli toimiston järjestelmiin suuntautuvaa liitäntää. Ne on useimmiten hoidettu yrityksen ERP-järjestelmässä, tai tuotannonsuunnittelun CAD/PDM-järjestelmissä, mutta monenlaisia muitakin vaihtoehtoja on. Alaspäin taas tuotannonohjaus on yhteydessä tuotannon järjestelmiin.

Smartmes tuotanto -moduulin tehtävät
Kuvassa on kaavio kaikista Smartmes Tuotanto -moduuliin sisältyvistä toiminnoista

LIITÄNNÄT

Täydellisessä tuotannonohjausjärjestelmässä on viisi erilaista ulkoista liitäntää. Kaavion yläreunassa on kuvattu näistä neljä ns. toimistojärjestelmiin yhteydessä olevaa liitäntää. Kaikkia näitä ei aivan välttämättä tarvita etenkään pienimuotoisen tuotannon ohjauksessa. Järjestelmää valittaessa on kuitenkin käytävä läpi se, mitä näistä tarvitaan. Jos yrityksellä ei ole ulkoista ERP- tai CRM-järjestelmää, jossa näitä tietoja käsitellään, mutta kyseinen liitäntä on kuitenkin oleellinen tuotannon kannalta, voidaan sen toiminnot toteuttaa myös Smartmes-ohjelmiston puolella.

Se viides ulkoinen liitäntä on sitten kuvassa alaspäin, eli tuotantolinjan ohjauslaitteistoon, koneisiin ja työntekijöille.

Liitännät on kuvattu tarkemmin alla.

 

Toimintojen määritelmät

Tänne kootaan työohjeet, uusien työntekijöiden koulutusmateriaalit yms. dokumentit, joiden avulla työntekijät saavat tiedon siitä, miten tehdä työtään. Työntekijät voivat hakea nämä tiedot tuotannonohjausjärjestelmän avulla aina tarvittaessa.

Toinen oleellinen tämän liitännän kautta haettava tieto on tuotetieto. Tuotantotyypistä riippuen tämä voi tarkoittaa mm. tuotesuunnittelusta tuotavia tuotetietoja, tuoterakenteita ja osien valmistukseen tarvittavia parametrejä tai tuotannossa käytettäviä raaka-aineita ja tarvikkeita.

 

Toimintojen kapasiteetti

Tämän liitännän kautta annetaan ulkoiselle järjestelmälle reaaliaikainen tieto tuotannon kapasiteetin käyttöasteesta ja siitä, koska ja millaista kapasitettia olisi vapaana. Tämä tieto voidaan viedä esimerkiksi myynnin järjestelmiin, jotta myyjä voi sen perusteella ennustaa realistisen toimitusajan.

Tämän liitännän avulla voidaan myös seurata esimerkiksi ei koneiden käyttöastetta ja optimoida sen perusteella tuotantoa, suunnitella konekannan uudistamista, yms.

 

Toimintopyynnöt

Tämä on kaikkein oleellisin ulkoinen liitäntä. Tätä kautta tuodaan tuotannonohjaukseen tieto siitä, mitä tuotteita pitää valmistaa. Nämä tuodaan yleensä joko yrityksen ERP- tai CRM-järjestelmästä.

 

Toimintovaste

Tämä tarkoittaa tietoa siitä, mitä on tehty. Yksinkertaisimmillaan se on ilmoitus ERP-järjestelmälle siitä, että myyntitilaus on valmis toimitettavaksi.  Sen ohella MES-järjestelmä tallentaa tietokantaan tuotannon historiatiedot ja monenlaista muutakin seurantatietoa. Näitä voidaan vielä halutussa muodossa myös ulkoisiin järjestelmiin, sen mukaan kuin tarpeelliseksi katsotaan.

 

Liitäntä tuotantolinjaan

Tuotantolinjaan sekä viedään että tuodaan tietoja. Sinne viedään tieto, mitä missäkin työpisteessä pitää tehdä ja miten se tehdään. Tiedot voidaan viedä kolmella eri tavalla riippuen siitä, millaisesta tuotannosta on kyse. Älykkäiden koneiden tai älykkään tuotantolinjan ohjauksen kanssa ohjelma juttelee suoraan. Jos tuotanto on manuaalisempaa, tiedot viedään ja tuodaan käyttöliittymän kautta työntekijöille.

 

TOIMINTOMODUULIT

Smartmes sisältää kaikki kaaviossa kuvatut kahdeksan moduulia. Yhdessä ne hoitavat kaikki ne tehtävät, joita nykyaikaisen teollisuustuotannon ohjauksessa, valvonnassa, seurannassa ja analysoinnissa tarvitaan. Läheskään aina ei kuitenkaan tarvita kaikkia näitä, ja siksi onkin suositeltavaa lähteä liikkeelle tärkeimmistä. Moduuleja on helppo lisätä järjestelmään myöhemminkin, kun tarvetta ilmenee.

 

Määritelmien hallinta

Tämä moduuli käsittelee tiedon valmistettavista tuotteista ja niiden rakenteista, raaka-aineista, valmistusparametreistä, valmistukseen käytettävistä koneista ja valmistusohjeista. Moduulin käytännön toiminta vaihtelee hyvinkin paljon erilaisten tuotteiden mukaan. Moduuli hakee tarvittavat tiedot ulkoisesta tietojärjestelmästä ja vie ne oikeaan aikaan siihen työpisteeseen tai sille koneelle, millä tuotteet valmistetaan.

 

Resurssien hallinta

Tämän moduulin avulla hallitaan tuotantokoneiden ja tuotannon työntekijöiden reaaliaikaisesti käytettävissä olevia resursseja ja sovitetaan ne tehtävien tuotteiden kanssa. Moduuli on yhteydessä tuotannon hienokuormituksen ja tuotannon suorituksen kanssa ja sen kautta voidaan myös viedä myynnin tai johdon järjestelmiin tieto tulevaisuudessa vapaana olevasta tuotantokapasiteetista.

 

Hienokuormitus

Tämän moduulin avulla jaetaan myyntitilauksessa määritellyt tuotteet tehtaan eri työpisteissä ja tuotantokoneilla tehtäviksi tuotantovaiheiksi ja suunnitellaan tuotantoaikataulu.

 

Käskytys

Tämä moduuli hoitaa tuotannon reaaliaikaisen käskytyksen. Käytännössä se tarkoittaa, että tämä moduuli palvelee tuotantopisteiltä ja koneilta tulevia pyyntöjä. Kun ne saavat edellisen työtehtävän valmiiksi, tämä moduuli vie niille tiedon siitä, mitä niiden pitää tehdä seuraavaksi ja miten se tehdään.

Tiedot moduuli noutaa hienokuormituksesta , määritelmän hallinnasta ja resurssien hallinnasta. Tieto työn aloituksesta viedään myös seurantamoduulille.

 

Suorituksen hallinta

Tämä moduuli hallitsee työn suoritusta kussakin tehtaan työpisteessä. Jos työpiste on toteutettu automaattisella koneella tai koneilla, tieto tehtävästä osasta ja sen valmistusparametrit viedään suoraan koneelle ja tieto tuotteiden valmistumisesta luetaan sieltä.

Jos taas kyseessä on manuaalinen tuotantovaihe tai kone, jolta tietoja ei saada automaattisesti, pisteeseen toteutetaan käyttöliittymä, jonka avulla pisteen työntekijä saa tarvitsemansa tiedot siitä, mitä ja miten hänen pitäisi tehdä. Saman käyttöliittymän kautta  hän kuittaa tuotteet tehdyksi.

 

Tiedonkeruu

Tiedonkeruu-moduulin yleisin tehtävä on kerätä työpisteiltä tieto halutun osan tai tilauksen valmistumisesta ja viedä se tieto käskytys-moduulille, jotta se osaa viedä työpisteeseen tiedon siitä, mitä sen pitää tehdä seuraavaksi. Nämä tiedot voidaan hakea joko automaattisesti työpisteen koneelta tai käyttöliittymän kautta käyttäjältä.

Tämän moduulin avulla voidaan tehdä myös monenlaista muutakin tiedonkeruuta, kuten seurata läpimenoaikoja, raaka-aineen kulutusta, lämpötiloja tai muita mittausarvoja.

 

Seuranta

Tämän moduulin tehtävä on seurata tilauksen osien etenemistä tuotannossa ja raportoida sen valmistuminen toiminnanohjausjärjestelmälle.

 

Analyysi

Tämä moduuli ei ehkä ole ihan ensimmäinen hankinta, mutta usein se on hyvin käyttökelpoinen. Sen avulla analysoidaan tuotannon toimintaa ja voidaan esimerkiksi tutkia sitä, miten tuotteen tai tuotantojärjestelmän muutokset vaikuttavat läpimenoaikoihin tai kapasiteettiin.

Liitännät:

 • Toimintojen määritelmät (PDM)
 • Toimintojen kapasiteetti (ERP)
 • Toimintopyynnöt (ERP)
 • Toimintovaste (ERP)
 • Tuotantoliitäntä (automaatio)

Modulit:

 • Määritelmien hallinta
 • Resurssien hallinta
 • Hienokuormitus
 • Käskytys
 • Suorituksen hallinta
 • Tiedonkeruu
 • Analyysi
 • Seuranta